Обяви и съобщения

Съобщение до жителите на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.01.2017

Общинска администрация, съобщава на жителите на община Каварна, че е постъпило писмо с вх. № РД-01-409/ 23.01.2017г., от Областен управител на област Добрич, с което уведомява, че „ЕНЕРГО- ПРО” ЕАД предоставя възможност на своите клиенти да разсрочат сметките си за електроенергия за месец Декември, предвид повишеното енергопотребление, дължащо се на по- ниските температури през последния...

Община Каварна обявява на 17.02.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 25.01.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 10 (десет) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в поземлен имот с идентификатор № 07257.501.1086 по КККР на с.Българево, общ.Каварна, с площ от 50 кв.м., за извършване на търговска дейност с.Българево, общ. Каварна.  Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 50,00лв. без ДДС. Тръжните документи се закупуват от...

Съобщение относно подробен устройствен план–план за регулация за УПИ VIII-571 в кв. 123, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 24.01.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) засягащ VIII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните...

Съобщение до Алдин Георгиев Ефтимов

Обяви и съобщения | 23.01.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Алдин Георгиев Ефтимов в качеството му на собственик на имот с идентификатор 72693.501.98 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ кв. 19 и...

Съобщение до Имрен Икмет Идриз

Обяви и съобщения | 23.01.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Имрен Икмет Идриз в качеството му на собственик на имот с идентификатор 72693.501.96 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ кв. 19 и кв. 24...

Съобщение до Либабие Кязимова Аптулова

Обяви и съобщения | 23.01.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Либабие Кязимова Аптулова в качеството и на собственик на имот с идентификатор 72693.501.96 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ кв. 19 и...

Съобщение до Тюркян Мустафова Ахмедова

Обяви и съобщения | 23.01.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Тюркян Мустафова Ахмедова в качеството и на собственик на имоти с идентификатори 72693.501.97 и 72693.501.111 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за...

Мерки на Общинската епизоотична комисия

Обяви и съобщения | 20.01.2017

   Във връзка с обявен първичен случай на Инфлуенца А (грип) при диви птици на територията на гр. Каварна, общ. Каварна, област Добрич  и  с цел недопускане проникването на болестта сред домашните птици, отглеждани на територията на община Каварна, общинската епизоотична комисия, на заседанието си провело се на 20.01.2017 г.  определи следните задължителни за изпълнение...

Съобщение

Обяви и съобщения | 19.01.2017

Община Каварна, съобщава на гражданите на гр. Каварна, че в общинска администрация е постъпило писмо с вх. № РД-01-345/ 18.01.2017г., с което „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД- гр. Добрич, на основание чл.48, ал.2, т.3 от Закона за водите, уведомява, че питейната вода от 08. Зона Каварна, включваща част от гр. Каварна, е с наднормено съдържание на нитрати. Зоната се водоснабдява от ПС...

Съобщение до „Тилиа Аргентеа” ЕООД

Обяви и съобщения | 17.01.2017

Община Каварна във връзка с чл.69, ал.1 и съгласно чл.66, ал. 2 от Закона за културното наследство и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на „Тилиа Аргентеа” ЕООД в качеството му на собственик на имоти с идентификатор 35064.200.92 и 35064.200.94 по КККР  на гр.Каварна, че е издадена Заповед  № РД9Р/ 21.11.2016 г. на министъра на културата за промяна на статута в частта...