Обяви и съобщения

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Обяви и съобщения | 05.08.2022

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 01.09.2022г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 66113.501.185  по КККР на с. Селце, общ. Каварна, ул. „Шеста“, с площ от 5,000 дка, находящ се в най- северозападната част на имота, съгласно заповед № 790 / 05.08.2022 г....

Обявление за издадена Заповед № 763/29.07.2022 г

Обяви и съобщения | 02.08.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 763/29.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за ПИ с идентификатор 72693.18.150 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 762/29.07.2022

Обяви и съобщения | 02.08.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 762/29.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I, УПИ IV и УПИ V в кв. 4 по регулационния план /РП/ на КК „Карвуна”, с. Топола, общ....

Обявление за издадена Заповед № 759/28.07.2022 г.

Обяви и съобщения | 29.07.2022

Обявление за издадена Заповед № 759/28.07.2022 г. на кмета на Община Каварна. Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 759/28.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VIII-37 в кв. 12 по РП на с. Камен...

Съобщение за публикуване на Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна 2022 г. - 2028 г.

Обяви и съобщения | 27.07.2022

     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява – Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите  на община Каварна 2022 г. – 2028 г.  – в едно с мотивите на интернет страницата на общината – www.kavarna.bg, секция – Общински съвет, раздел –...

Обявление за издадена Заповед № 757/26.07.2022 г.

Обяви и съобщения | 27.07.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 757/26.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ III-465, УПИ IV-465 и УПИ V-465 в кв. 64 по РП на с. Българево, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 734/21.07.2022 г. на кмета на Община Каварна.

Обяви и съобщения | 22.07.2022

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 734/21.07.2022 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 07257.52.6 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.