Обяви и съобщения

Съобщение за организирана работна среща с представители на „Водоснабдяване и канализация“ АД

Обяви и съобщения | 20.10.2020

Във връзка с организирана работна среща с представители на „Водоснабдяване и канализация“ АД, Община Каварна кани всички заинтересовани граждани да присъстват на 27.10.2020 г. от 12:00 часа в заседателната зала на общинския съвет, ет.1 в сградата на Община Каварна. С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в...

Обявление за издадена Заповед № 925/13.10.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 14.10.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 925/13.10.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) предвиждащ обединяване на УПИ III и УПИ VI, кв.84 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.

Съобщение до всички заинтересовани лица за определяне на размера на обезщетение на собствениците на имоти в землищата на с. Божурец, с. Селце и гр. Каварна, които попадат в сервитута на обект: „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“

Обяви и съобщения | 14.10.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно-процесуалния кодекс, съобщава на всички заинтересовани лица, че комисия назначена със Заповед № 876/28.09.2020г., във връзка с постъпило в Общинска администрация Каварна заявление с вх. № РД-15-2326/27.08.2020 г. от Електроенергиен системен оператор ЕАД, е определила размера на обезщетение на собствениците на имоти в землищата на с. Божурец,...

Обявление за издадена Заповед № 915/08.10.2020 г. кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 09.10.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 915/08.10.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за брегоукрепително съоръжение – кейова стена за ПИ 07257.28.604, ПИ 07257.28.605 и ПИ 07257.28.612, по КККР на с....

Препис-извлечение от Протокол № 11 от Общото събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Обяви и съобщения | 05.10.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ Препис-извлечение! ПРОТОКОЛ  №11 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 17.09.2020 г.   ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за...

Съобщение до Венелин Малджиев

Обяви и съобщения | 28.09.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Венелин Малджиев, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 05009.501.102  по КККР на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, представляващ част от УПИ III...

Съобщение за инвестиционно предложение на Митко Марков и Симеон Симеонов

Обяви и съобщения | 28.09.2020

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда“ в ПИ № 35746.25.19, в землището на с. Камен бряг, общ. Каварна,...

Обявление за издадена Заповед № 867/23.09.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 28.09.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 867/23.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XVI-1829, УПИ II-1831 и УПИ I-1830, кв.46 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 859/18.09.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 28.09.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 859/18.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) изразяващо се в урегулирането на ПИ 57861.501.102 по КККР на с Поручик Чунчево, общ. Каварна, обл. Добрич по имотни граници,...