Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 733/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 13.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 733/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 12173.501.9538 по КККР на с. Вранино, общ. Каварна.  

Обявление за издадена Заповед № 732/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 13.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 732/12.08.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35064.500.490 и ПИ 35064.500.489 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна.

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: На 15.08.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН – 2015“ ЕООД,...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 15.08.2020 г. до 18.08.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 18.08.2020 г. до 20.08.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 12.08.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 18.08.2020 г. до 20.08.2020г. от 06:00 до 10:00 часа и след 20:00 часа...

Обявление за издадена Заповед № 715/03.08.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 11.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 715/03.08.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35064.500.765 по КККР на СО „Старите лозя“, гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 708/31.07.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 11.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 708/31.07.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72693.511.410 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, явяващ се УПИ I-410, кв. 63 по регулационния план на СО...

Обявление за издадена Заповед № 706/31.07.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 11.08.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 706/31.07.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 77044.501.128 по КККР на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна.