Обяви и съобщения

Заповед № 271/08.04.2021 г. на кмета на община Каварна за осигуряване пожарната безопасност и предотвратяването на пожари в горските територии по време на пожароопасния сезон от 05.04.2021 г. до 31.10.2021 г.

Обяви и съобщения | 08.04.2021

ЗАПОВЕД № 271/ 08.04.2021 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РкД-20-51/02.04.2021 г. на Областния управител на област Добрич, с която е определен пожароопасен сезон в горските територии на област Добрич за времето от 05.04.2021 г. до 31.10.2021 г., с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и...

Информация относно опасността от възникване на пожари в земеделски земи и защитени територии

Обяви и съобщения | 07.04.2021

Уведомяваме населението на община Каварна, че се забраняват палежите на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделските земи и защитените територии-изключителна държавна собственост. Да се повиши вниманието на всички посетители на защитените територии за опасността от възникване на пожари. При констатиране на палежи в защитените територии, незабавно да се уведомява РИОСВ – Варна...

Обявление за издадена Заповед № 251/01.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 05.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 250/01.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за проектен ПИ с идентификатор 12173.501.308 по КК и КР на с. Вранино, Община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 250/01.04.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 05.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 250/01.04.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ V2354 по ПР на гр. Каварна, Община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 236/29.03.2021 г. с направена поправка чрез Заповед № 245/30.03.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 05.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 236/29.03.2021 г. с направена поправка чрез Заповед № 245/30.03.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за проектен ПИ 12173.100.49 по КК и КР на с. Вранино, Община Каварна.

Публичен търг с явно наддаване на 22.04.2021 год. от 14.00

Обяви и съобщения | 05.04.2021

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 22.04.2021 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   съгласно заповед №240/30.03.2021 г. на кмета на община Каварна, за отдаване под наем на земеделска земя – лозя от ОПФ с обща площ от 23,769 дка в землището на гр.Каварна: Поземлен имот с идентификатор ПИ...

Публичен търг с явно наддаване на 27.04.2021 год. от 14:15

Обяви и съобщения | 02.04.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 241/30.03.2021г. обявява на 27.04.2021год. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба на общински Поземлен имот с идентификатор 35064.501.9740 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, седем, четири, нула) по КККР на гр. Каварна, с площ от 370 кв.м. (триста и...

Публичен търг с явно наддаване на 27.04.2021 год. от 14:00

Обяви и съобщения | 02.04.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед № 242/30.03.2021г. обявява на 27.04.2021год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Каварна на първи етаж ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба на общински Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4285 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, осем, пет) по КККР на гр. Каварна, с площ от 481 кв.м. (четиристотин осемдесет...

Обявление за взето Решение № 252/23.03.2021 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 01.04.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 252 от Протокол № 24 от 23.03.2021 г. на Общински съвет - Каварна се разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана за регулация /ПР/ за УПИ III-3216 в кв. 131, УПИ VI-3217 и  УПИ X-142 в кв. 132 и уличната регулация между кв. 131 и кв. 132 в обвата...

Публичен търг с явно наддаване на 15.04.2021 г. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 29.03.2021

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 15.04.2021г. от 14.00 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения и част от обслужващ коридор с обща площ от 130 кв.м, част от сграда с идентификатор № 35064.501.1504.1 по КККР на град Каварна актувана с АЧОС №...