Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 523/16.06.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 523/16.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 35064.500.93 по КК и КР на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 522/16.06.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 522/16.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ ХХХV2397, в кв. 51 по РП  на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 521/16.06.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 521/16.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за ПИ 77044.501.26 по КК и КР на с. Хаджи Димитър, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 517/15.06.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 517/15.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на ПИ 11003.501.150 по КК и КР на с. Видно, община Каварна.

Съобщение до Елена Чавдарова

Обяви и съобщения | 16.06.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Елена Чавдарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.118.18, 35064.118.34 и 35064.118.34 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен...

Обявление за издадена Заповед № 509/14.06.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 14.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 509/14.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Външно кабелно електрозахранване от БКТП „Агроспектър“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4, монтиран пред УПИ IV2492 в кв....

Обявление за издадена Заповед № 508/14.06.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 14.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 508/14.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План - схема /ПС/ за „Кабелни линии 0.4kV от ТП ССТ до два броя нови кабелни шкафове тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 35064.501.3497 и пред ПИ с...

Обявление за издадена Заповед № 491/09.06.2021 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 11.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 491/09.06.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VI-9744 и УПИ V-1164 в кв. 28 по ПР на гр. Каварна, Община Каварна.

Съобщение за въвеждане на нов график на отчитане на средствата за търговско измерване (електромерите) на битовите клиенти

Обяви и съобщения | 08.06.2021

Общинска администрация Каварна с настоящото съобщава, че ,,Електроразпределение Север“ АД (електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България) въвежда нов график на отчитане на средствата за търговско измерване (електромерите) на битовите клиенти.  ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще извърши промени в датите за фактуриране, както и в сроковете за заплащане на месечните задължения за...