Обяви и съобщения

Съобщение до Жоро Иванов

Обяви и съобщения | 17.09.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Жоро Иванов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.459 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ XIII-42 и УПИ II-42, кв. 11...

Съобщение до Димитрина Кръстева

Обяви и съобщения | 17.09.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Димитрина Кръстева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.571 и 35746.501.572  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ...

Съобщение до Славчо Дошев

Обяви и съобщения | 17.09.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Славчо Дошев, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.459 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ XIII-42 и УПИ II-42, кв. 11...

Обявление за издадена Заповед № 839/17.09.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 17.09.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 839/17.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ VII -3093 и УПИ VI-3094, кв. 178 по регулационния план  на гр. Каварна, общ. Каварна, изразяващо се в обединяване...

Обявление за издадена Заповед № 836/16.09.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 17.09.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 836/16.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ XI -6, кв. 2 по регулационния план на с. Селце, общ. Каварна, изразяващо се в разделянето му на 8 (осем) нови УПИ ,...

ОБЯВЛЕНИЕ

Обяви и съобщения | 14.09.2020

На основание  чл.26, ал.3 от ЗНА,Община Каварна, Обявява- Проект за Наредба  № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Каварна в  сайта на Община Каварна- www.kavarna.bg , секция - Общински съвет, раздел - Проекти за нормативни актове.   Заинтересованите лица могат да  подават предложения и становища по проекта...

Обявление за издадена Заповед № 820/10.09.2020 г.

Обяви и съобщения | 11.09.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 820/10.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване  за ПИ 35064.500.809 и ПИ 35064.500.817 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна.  

Обявление за издадена Заповед № 804/03.09.2020 г.

Обяви и съобщения | 08.09.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 804/03.09.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация  за УПИ III, кв. 22а (ПИ 72693.501.310) по регулационния план с.Топола,  с цел осигуряване достъп до УПИ VII, кв.22а и...