Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване на 04.02.2021 год.

Обяви и съобщения | 18.01.2021

ОБЩИНА КАВАРНА със Заповед №38/15.01.2021 г. обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 04.02.2021год.  в заседателната зала на Община Каварна на първи етаж, ул.Добротица“№26, за продажба на следния общински имот, намиращ се в гр. Каварна, с ТПТ:урбанизирана, НТП:ниско жилищно застрояване (до 10м ): Имот с идент. по КККР на гр. Каварна И ПО ПУП Площ на...

Съобщение за инвестиционно предложение на „КОЧЕВ“ ЕООД

Обяви и съобщения | 14.01.2021

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Площадка за третиране на отпадъци – център за търговска дейност от ОЧЦМ, събиране, транспортиране,...

Съобщение от отдел МДТ

Обяви и съобщения | 14.01.2021

Уважаеми клиенти,   Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 22.01.2021 г. от 08.00 h. до 17.00 h. На 25.01.2021 г. стартира новото данъчно облагане за 2021 г.      Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 се заплащат на две равни...

Съобщение за инвестиционно предложение на ЗП Петър Атанасов

Обяви и съобщения | 13.01.2021

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов тръбен кладенец“ в ПИ № 48828.501.114, в землището на с. Могилище, общ. Каварна,...

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 13.01.2021

Валидно от дата 14.01.2021 г. До дата 20.01.2021 г. Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици на 3 броя фургони, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 1 / 12.01.2021 г. за установяване на административно...

Съобщение до всички пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури

Обяви и съобщения | 07.01.2021

Във връзка с изменението и допълнението на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане  на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /обн. ДВ бр. 101 от 27 ноември 2020 г./, информираме всички пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури на територията на община Каварна, че се...

Обявление за издадена Заповед № 1169/31.12.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 05.01.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1169/31.12.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – изменение на регулационни план на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за кв.166 в обхват УПИ VIII-9762, УПИ X, УПИ VI-3010 и УПИ XIII-9762.

Съобщение за инвестиционно предложение на „НЮ УЪРЛД КЪМПАНИ“ ООД

Обяви и съобщения | 05.01.2021

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Обект за производство на занаятчийска бира“ в съществуваща сграда с идентификатор 35064.501.1517.1...