Заповед № 382/28.05.2020 г. на кмета на община Каварна за предприемане на мерки във връзка с извънредната епидемична обстановка

ЗАПОВЕД

№ 382/28.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка за предприемане на мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на община Каварна и последващите заповеди на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Каварна, считано от 28 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

1. Отменям приемния ден на кмета.

2. Във всички обществени сгради на територията на община Каварна да продължава установения пропусквателен режим, като не се допускат служители и граждани с грипоподобни симптоми, с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и др.).

3. Във всички центрове за административно обслужване на институциите да се предвидят три прекъсвания по 15 мин. за дезинфекция и проветряване. Дезинфекцията да се извършва съгласно алгоритъм, посочен в Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

4. Всички работодатели и органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обект с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги за гражданите (и чиято дейност не е преустановена за периода на обявената извънредна обстановка) да извършат инструктаж на персонала си за правилна хигиена на ръцете, да осигурят в обществените сгради сапун, вода и дезинфектант, лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работата и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

4.1. Да се осигури спазване на дистанция най-малко от 1,5 м между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито.
4.2. На входа на всеки обект и институция да има осигурен дезинфектант за ръце.
4.3. Във всички обекти и институции да се създаде организация за контрол на входа по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпването на хора и спазването на дистанция.
4.4. На видно място да се поставят информационни табели или по друг начин да се информират потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

5. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места (обществен транспорт, търговски или културни обекти, администрации, молитвени храмове и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата ( в това число кърпа, шал, шлем и др.).

6. Всички лица, които се намират на открити обществени места ( в т. ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват противоепидемичната мярка на физическа дистанция от най-малко 1,5 м разстояние между лица, които не са от едно семейство (домакинство).

7. Забранявам посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове.

8. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито.

9. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на учениците, оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

10. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават всички извънкласни занимания (занимални, клубове, детски центрове).

11. Забранявам провеждането на масови спортни мероприятия на открити и закрити места, с изключение на тези за колективно  и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес залите, при заетост на местата не повече от 10 (десет) човека за групови занимания и не повече от 1 (един) човек на 4 (четири)  кв. м площ.

12. За деца до 18 годишна възраст се разрешават индивидуални и колективни спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер.

13. Разрешавам провеждането на културно-развлекателни мероприятия (театър, концерти, сценични прояви, занятия по танцово, творческо и музикално изкуство) при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито и при максимален капацитет на използване на залите според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за групови занимания, и не повече от 1 (един) човек на 4 (четири)  кв. м площ.

14. Забранявам посещенията на външни лица/свиждания в Многопрофилната болница за активно лечение – Каварна и Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

15. Определям часови диапазон от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата над 60 години могат да посещават хранителни магазини и аптеки.

16. Всички останали дейности, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

17. На общинския пазар следва да се спазват указанията от т. 4 до т. 6 за осигуряване функционирането му, съгласно изискванията. Всички участници във веригата от продавач до купувач да съблюдават санитарно-хигиенните изисквания, да спазват лична хигиена и дезинфекция, да се движат с маски, ръкавици с цел предпазване на храните от вторично замърсяване. Движението на потребителите да се осъществява еднопосочно като се спазва наличната маркировка в съответствие с утвърдената схема.

18. От 01.06.2020 г. се подновява посещението на детските градини и ясла, като родителите изрично се запознават и декларират, че ще спазват новите правила за работа.

II. Дейностите, които не са преустановени или забранени се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

III. Заповедта да се доведе  до знанието на всички граждани, чрез средствата за масово осведомяване.

IV. Контрол по изпълнение на разпоредените мерки възлагам на териториалните органи на Министерство на вътрешните работи и ще упражнявам лично.

 

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА           

Кмет на Община Каварна