Заключителна церемония и пресконференция за приключване на строително-монтажните работи на обект „Депо за отпадъци“

IMG_4218.JPG

 

undefined

 

Проект: № BG16M1OP002-2.010-0021 „Tехническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело с-145/14”, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

 

На 08.06.2021 г. от 10:00 часа, зам.- кметът на община Каварна и ръководител на Проекта Георги Балтаджиев откри заключителна церемония и пресконференция за приключване на строително-монтажните работи на обект  „Депо за отпадъци“, по проект №:BG16M1OP002-2.010-0021 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
Общата стойност на проекта е 1 126 338.14 лв., от които 957 387.42 лв. Европейско и 168 950.72 лв. Национално съфинансиране.  Предвидените дейности по проекта включват техническа рекултивация на сметището на стойност 977 259,70 лв. Ще бъде извършена биологична рекултивация с осигурено собствено финансиране на стойност 14 344,31 лв.,  която ще продължи три години - теренът ще бъде затревен, което ще позволи създаване на устойчиво зелено пространство.

На събитието присъстваха екипа за управление на проекта, представители на фирмите - изпълнители на дейностите, включени в проекта, медии и граждани.