Съобщение до неизвестни лица

Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици и / или ползватели на гаражи, поставени в имоти с идентификатори 35064.501.1564; 35064.501.1575; 35064.501.1574 и 35064.501.1573  по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е издадена Заповед № 495 / 26.06.2020 г. на кмета на община Каварна за премахване на незаконосъобразно поставените гаражи.
Незаконосъобразно поставените гаражи са разположени:

1. Северно от жилищен блок „Витоша“, с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 35, 37 и 39.
2. Северно от жилищен блок „Витоша“, в южната част на дворовете на къщите, общинска собственост, с адреси гр. Каварна, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 35, 37 и 39.
Заповед № 495 / 26.06.2020 г. е на разположение и може да се получи от заинтересованите лица в Общинска администрация – Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, стая № 208,  в 7 (седем) дневен срок от настоящото съобщение, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията пред Административен съд Добрич, чрез Община Каварна, като жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на административния акт, съгласно чл. 217, ал. (1), т. 11 от Закона за устройство на територията.