Покана за заключителна церемония и пресконференция по проект BG16M1OP002-2.010-0021 „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”

Покана сайт.jpg