Покана за публично и обществено обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАВАРНА , 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), община Каварна е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на община Каварна за периода 2021-2027г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок до 17.05.2021г. Проектът на План за интегрирано развитие на община Каварна за периода 2021-2027г. е в приложения файл към настоящата Покана – обявление. 
Планът за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7(седем) години. ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027г. Основната цел на ПИРО Каварна е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. 
Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление, и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 17.05.2021г. вкл. като изпратят своите предложения на следния електронен адрес: obshtina@kavarna.bg или на адрес: П.К. 9650 гр. Каварна, община Каварна, ул. "Добротица" №26, ет.1 (деловодство).
Обществено обсъждане на ПИРО ще се проведе на 17.05.2021г от 13:00 часа в салона на Народно читалище „Съгласие - 1890“ гр. Каварна.
Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. 
В тази връзка Общинска администрация - Каварна, отправя настоящата покана- обявление за публично и обществено обсъждане на проекта на ПИРО и разчита на Вашето активно участие в процеса на приемане на този важен за всички нас стратегически документ.
 

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-265/23.04.2021г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50%, при спазване на всички въведени мерки.


ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на Община Каварна

Прикачени файлове