Покана за свикване на общо събрание на „Местна инициативна група Каварна – Шабла”

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

„Местна инициативна група Каварна – Шабла”

Управителния съвет на „МИГ –Каварна – Шабла”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ ,  чл.51 ал.1 от Устава на сдружението, свиква общо събрание на 27.01.2021г.от 16:00часа  в  Община Каварна, при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.476 по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г.
  2. Разни.

     На основание чл.41 ал.2 от Устава ако в определения час липсва кворум, събирането се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите на ОС всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в офиса на МИГ Каварна- Шабла, намираща се в гр.Каварна ул. Добротица 26