Покана от „Местна инициативна група Каварна – Шабла”

 

ПОКАНА

от „Местна инициативна група Каварна – Шабла”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителния съвет на „МИГ Каварна – Шабла“ има удоволствието да Ви покани на три информационни срещи, по отворена процедура с обявен прием за проектни предложения по процедура процедура BG06RDNP001-19.476 по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г., които ще се проведат на 27 /сряда/ януари 2021г. в сградата на община Шабла, гр. Шабла, ул. Равно поле 35 от 16:00 часа и на 28 /четвъртък/ и 29 /петък/ януари 2021г. в сградата на община Каварна, гр. Каварна ул. Добротица 26 от 16:00 часа.

Присъстващите ще бъдат запознати подробно с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване.

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-20/15.01.2021г. на Министерството на здравеопазването, ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки.