Покана за участие в онлайн трудова борса по проект 16.4.2.017 "Подобряване на условията за младежка заетост в туризма”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ № 60226 от 17.05.2017 г. от програма ИНТЕРРЕГ V – A Румъния-България

Pokana.jpg