Обявление на Министерството на околната среда и водите

  Министерството на околната среда и водите съобщава, че:

- съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”. Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич, с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Българево, гр. Каварна, с. Божурец, с. Топола, община Каварна, област Добрич и гр. Балчик, община Балчик, област Добрич;

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-559/21.08.2009 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2009 г.) на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002051 „Калиакра” за опазване на дивите птици, изменена със заповед № РД-97/06.07.2014 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 15 от 2014 г.), Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с. Хаджи Димитър, с. Раковски, с. Българево, гр. Каварна, с. Камен бряг и с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич;

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-353/03.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г.) за обявяване на защитена зона BG0002097 „Белите скали” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с. Топола, с. Божурец и гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-330/28.04.2014г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 41 от 2014г.) за обявяване на защитена зона BG0002115 „Било” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич, с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Било, с. Белгун, с. Септемврийци и с. Нейково, община Каварна, област Добрич.

Пълният текст на всяка една от проекто заповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение и в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

 

Публикувано на 01.11.2017г.

Прикачени файлове