Общинският съвет прие бюджета на Община Каварна за 2021 г.

2021-02-26.jpg

Общинският съвет в Каварна прие бюджета на общината за 2021 г. на свое редовно заседание днес.

Бюджетът на Община Каварна е 21 116 321 лв. - с 3 439 430 лв. повече в сравнения с бюджета на общината за 2020 г.

Бюджетът е най-важният документ за Община Каварна. Той е съобразен с редица нормативни документи, сред които Закона за Държавния бюджет на Р България за 2021г., Постановление 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Р България за 2021 г., Закона за публичните финанси, Решение 790/30.10.2020г. за приемане на стандарти, за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г., Наредбата за условията и реда за съставяне на 3-годишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Каварна, Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна, Указания относно съставянето и изпълнението на бюджета на общините, и на сметките за средствата от ЕС за 2021 г., дадени с ФО №1/18.01.2021 г. на Дирекция „Финанси на общините“ във финансовото министерство и др., каза пред съветниците кметът Елена Балтаджиева.

Общинските съветници приеха предложенията на Постоянната комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и евродондове в ОбС, които вече са част от цялостния документ.

От Бюджет 2021 г. на Община Каварна - 21 116 321 лв.,  приходи за делегирани от държавата дейности са 10 448 611 лв., за местни дейности -  7 765 684 лв. Към тях се добавя преходен остатък по бюджетни сметки в размер на 2 902 026 лв.

По разходите в размер на 21 116 321 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи за делегирани от държавата дейности са 11 321 817 лв. За местни дейности са 8 703 897 лв. За дофинансиране на държавни дейности - 1 090 607 лв.

Гласувани са целеви средства за помощи на граждани, субсидии на читалища и спортни клубове,  МБАЛ-Каварна и културни мероприятия на територията на Община Каварна.

За финансиране на капиталовите разходи са предвидени 11 895 728 лв., включително и средства по евро проекти за изграждане на инфраструктурни обекти – пътища, техническа инфраструктура..

В Бюджет 2021 г. са гласувани 10 000 лв. представителни разходи на кмета на Общината и 3 000 лв. – за ОбС.

Общинските съветници възложиха на кмета на Община Каварна – Елена Балтаджиева, да определи второстепенните разпоредители на бюджетни средства и да определи бюджетите им.