Община Каварна призовава за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в страната

Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб.

С цел ограничаване разпространението на COVID-19 и опазване живота и здравето на хората, са издадени заповеди от министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г. по отношение на провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба за лице в закрити обществени места и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Необходимо е да се положат огромни усилия за запазване на постигнатия спад в регистрираната заболяемост в страната.

Всички институции и българските граждани трябва да подходят отговорно по отношение на въвеждане, спазване и стриктно придържане към въведените ограничения, за да се постигне ограничаване на разпространението на COVID-19 в страната, подобряване здравето на населението и предпазване живота на лицата от рисковите групи.

Община Каварна призовава за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в страната!