График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец септември 2021 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 14.09.2021г.

09:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 14.09.2021г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 14.09.2021г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 14.09.2021г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 14.09.2021г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 14.09.2021г.

15:00 часа

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 1194 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2020 година. -Водеща комисия.

2. Докладна записка с вх.№ 1195 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализираното разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2021 година. - Водеща комисия.

3. Докладна записка с вх.№ 1213 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

4. Докладна записка с вх.№ 1215 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за утвърждаване и до финансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2021/2022 година. Утвърждаване и до финансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2021/2022 година.

5. Докладна записка с вх.№ 1221 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите.

6. Докладна записка с вх.№ 1222 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП? 2014-2021. -Водеща комисия.

7. Докладна записка с вх.№ 1223 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на вещи – общинска собственост. -Водеща комисия.

8. Докладна записка с вх.№ 1224 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на МПС – общинска собственост. - Водеща комисия.

9. Докладна записка с вх.№ 1225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

10. Докладна записка с вх.№ 1227 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.05.2021г. до 31.07.2021г. - Водеща комисия.

11. Докладна записка с вх. № 1229 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище.

12. Докладна записка с вх. № 1230 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

13. Докладна записка с вх. № 1231 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. - Водеща комисия.

14. Докладна записка с вх. № 1232 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Божурец.

15. Докладна записка с вх. № 1236 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1194 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх.№ 1195 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализираното разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2021 година.

3. Докладна записка с вх.№ 1213 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

4. Докладна записка с вх.№ 1221 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите.

5. Докладна записка с вх.№ 1222 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП? 2014-2021.

6. Докладна записка с вх.№ 1225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата. - Водеща комисия.

7. Докладна записка с вх.№ 1227 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.05.2021г. до 31.07.2021г.

8. Докладна записка с вх. № 1229 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище. - Водеща комисия.

9. Докладна записка с вх. № 1230 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола. - Водеща комисия.

10. Докладна записка с вх. № 1232 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Божурец. - Водеща комисия.

11. Докладна записка с вх. № 1233 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти.

12. Докладна записка с вх. № 1236 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 1194 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх.№ 1195 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализираното разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2021 година.

3. Докладна записка с вх.№ 1213 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

4. Докладна записка с вх.№ 1221 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите.

5. Докладна записка с вх.№ 1222 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП? 2014-2021.

6. Докладна записка с вх.№ 1225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

7. Докладна записка с вх.№ 1227 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.05.2021г. до 31.07.2021г.

8. Докладна записка с вх. № 1236 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. - Водеща комисия.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1194 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх.№ 1195 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализираното разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2021 година.

3. Докладна записка с вх.№ 1213 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

4. Докладна записка с вх.№ 1215 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за утвърждаване и до финансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2021/2022 година. Утвърждаване и до финансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2021/2022 година. - Водеща комисия.

5. Докладна записка с вх.№ 1221 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите.

6. Докладна записка с вх.№ 1222 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП? 2014-2021.

7. Докладна записка с вх.№ 1225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

8. Докладна записка с вх.№ 1227 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.05.2021г. до 31.07.2021г.

9. Докладна записка с вх. № 1236 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 1194 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх.№ 1195 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализираното разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2021 година.

3. Докладна записка с вх.№ 1213 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

4. Докладна записка с вх.№ 1215 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за утвърждаване и до финансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2021/2022 година. Утвърждаване и до финансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2021/2022 година.

5. Докладна записка с вх.№ 1221 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите. - Водеща комисия.

6. Докладна записка с вх.№ 1222 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП? 2014-2021.

7. Докладна записка с вх.№ 1225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

8. Докладна записка с вх.№ 1227 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.05.2021г. до 31.07.2021г.

9. Докладна записка с вх.№ 1236 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 1194 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх.№ 1195 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на актуализираното разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2021 година.

3. Докладна записка с вх.№ 1213 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич. - Водеща комисия.

4. Докладна записка с вх.№ 1215 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за утвърждаване и до финансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2021/2022 година. Утвърждаване и до финансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2021/2022 година.

5. Докладна записка с вх.№ 1221 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите.

6. Докладна записка с вх.№ 1222 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на намерение за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП? 2014-2021.

7. Докладна записка с вх.№ 1223 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на вещи – общинска собственост.

8. Докладна записка с вх.№ 1224 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за продажба на МПС – общинска собственост.

9. Докладна записка с вх.№ 1225 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

10. Докладна записка с вх.№ 1227 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода от 01.05.2021г. до 31.07.2021г.

11. Докладна записка с вх. № 1229 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище.

12. Докладна записка с вх. № 1230 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

13. Докладна записка с вх. № 1232 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Божурец.

11. Докладна записка с вх. № 1233 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти. -  Водеща комисия.

12. Докладна записка с вх.№ 1236 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, заседанията на постоянните комисии са неприсъствени за граждани и ще се проведат при стриктно спазване на въведените изисквания.