График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец ноември 2020 година

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец ноември 2020 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

понеделник, 30 ноември 2020 г.

10:00

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

понеделник, 30 ноември 2020 г.

11:30

Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности

понеделник, 30 ноември 2020 г.

12:30

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

понеделник, 30 ноември 2020 г.

13:30

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

понеделник, 30 ноември 2020 г.

13:30

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

понеделник, 30 ноември 2020 г.

14:30

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

1. Докладна записка вх. № 622 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

2. Докладна записка вх. № 623 относно упълномощаване на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 110% от размера на авансово плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018 г. по Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“;

3. Докладна записка вх. № 621 относно Разкриване на социална услуга „Обществена трапезария“ Община Каварна;

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

1. Докладна записка вх. № 622 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

2. Докладна записка вх. № 623 относно упълномощаване на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 110% от размера на авансово плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018 г. по Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“;

3. Докладна записка вх. № 621 относно Разкриване на социална услуга „Обществена трапезария“ Община Каварна;

Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности

1. Докладна записка вх. № 622 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

2. Докладна записка вх. № 623 относно упълномощаване на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 110% от размера на авансово плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018 г. по Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“;

3. Докладна записка вх. № 621 относно Разкриване на социална услуга „Обществена трапезария“ Община Каварна;

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

1. Докладна записка вх. № 622 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

2. Докладна записка вх. № 623 относно упълномощаване на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 110% от размера на авансово плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018 г. по Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“;

3. Докладна записка вх. № 621 относно Разкриване на социална услуга „Обществена трапезария“ Община Каварна;

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

1. Докладна записка вх. № 622 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

2. Докладна записка вх. № 623 относно упълномощаване на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 110% от размера на авансово плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018 г. по Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“;

3. Докладна записка вх. № 621 относно Разкриване на социална услуга „Обществена трапезария“ Община Каварна;

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 622 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

2. Докладна записка вх. № 623 относно упълномощаване на кмета на Община Каварна Елена Балтаджиева за издаване Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 110% от размера на авансово плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-83 от 18.07.2018 г. по Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“;

3. Докладна записка вх. № 621 относно Разкриване на социална услуга „Обществена трапезария“ Община Каварна.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на Министерството на здравеопазването, заседанието на комисиите ще  бъде неприсъствено за гражданите.