График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец юли 2021 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 27.07.2021г.

10:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 27.07.2021г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 27.07.2021г.

11:30 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 27.07.2021г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 27.07.2021г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 27.07.2021г.

14:00 часа

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх. № 1149 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.

2. Докладна записка с вх. № 1161 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост, които могат да са обект на управление и разпореждане.

3. Докладна записка с вх. № 1163 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за придобиване на имот с идентификатор 35064.501.3495.

4. Докладна записка с вх. № 1164 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх. № 1165 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на „Каварна“ ЕООД.

6. Докладна записка с вх. № 1168 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

7. Докладна записка с вх. № 1166 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за преразглеждане на решение № 299 по протокол № 31 от заседанието на общинския съвет, проведено на 29.06.2021 г.

8. Докладна записка с вх. № 1167 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на директор на ОП „Чиракман“.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх. № 1142 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ III3216 в кв. 131, УПИ VI3217 и УПИ X142 в кв. 132 и уличната регулация между кв. 131 и кв. 132 в обхвата на О.Т.389, О.Т.388, О.Т.387 и О.Т.386 по РП на гр. Каварна, Община Каварна. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх. № 1144 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на задание и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 35064.32.49 по КК и КР на гр. Каварна, общ. Каварна. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх. № 1148 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I в кв. 22 по регулационния план /РП/ на с. Топола, общ. Каварна. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. № 1149 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.

5. Докладна записка с вх. № 1163 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за придобиване на имот с идентификатор 35064.501.3495. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх. № 1164 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

7. Докладна записка с вх. № 1165 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на „Каварна“ ЕООД.

8. Докладна записка с вх. № 1168 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

9. Докладна записка с вх. № 1166 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за преразглеждане на решение № 299 по протокол № 31 от заседанието на общинския съвет, проведено на 29.06.2021 г.

10. Докладна записка с вх. № 1167 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на директор на ОП „Чиракман“.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх. № 1149 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.

2. Докладна записка с вх.№ 1163 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за придобиване на имот с идентификатор 35064.501.3495.

3. Докладна записка с вх. № 1164 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

4. Докладна записка с вх. № 1165 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на „Каварна“ ЕООД. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх. № 1168 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

6. Докладна записка с вх. № 1166 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за преразглеждане на решение № 299 по протокол № 31 от заседанието на общинския съвет, проведено на 29.06.2021 г.

7. Докладна записка с вх.№ 1167 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на директор на ОП „Чиракман“. – Водеща комисия

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх. № 1149 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.

2. Докладна записка с вх. № 1161 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост, които могат да са обект на управление и разпореждане.

3. Докладна записка с вх. № 1163 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за придобиване на имот с идентификатор 35064.501.3495.

4. Докладна записка с вх. № 1164 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

5. Докладна записка с вх. № 1165 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на „Каварна“ ЕООД.

6. Докладна записка с вх. № 1168 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

7. Докладна записка с вх. № 1166 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за преразглеждане на решение № 299 по протокол № 31 от заседанието на общинския съвет, проведено на 29.06.2021 г.

8. Докладна записка с вх. № 1167 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на директор на ОП „Чиракман“.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх. № 1143 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на представител на Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич насрочено на 06.08.2021 година. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх. № 1149 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.

3. Докладна записка с вх. № 1161 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост, които могат да са обект на управление и разпореждане. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх. № 1163 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за придобиване на имот с идентификатор 35064.501.3495.

5. Докладна записка с вх. № 1164 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

6. Докладна записка с вх. № 1165 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на „Каварна“ ЕООД.

7. Докладна записка с вх. № 1168 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

8. Докладна записка с вх. № 1166 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за преразглеждане на решение №299 по протокол № 31 от заседанието на общинския съвет, проведено на 29.06.2021 г.

9. Докладна записка с вх. № 1167 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на директор на ОП „Чиракман“.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх. № 1142 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ III3216 в кв. 131, УПИ VI3217 и УПИ X142 в кв. 132 и уличната регулация между кв. 131 и кв. 132 в обхвата на О.Т.389, О.Т.388, О.Т.387 и О.Т.386 по РП на гр. Каварна, Община Каварна.

2. Докладна записка с вх. № 1143 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на представител на Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич насрочено на 06.08.2021 година.

3. Докладна записка с вх. № 1144 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на задание и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 35064.32.49 по КК и КР на гр. Каварна, общ. Каварна.

4. Докладна записка с вх. № 1148 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I в кв. 22 по регулационния план /РП/ на с. Топола, общ. Каварна.

5. Докладна записка с вх. № 1149 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. – Водеща комисия

6. Докладна записка с вх. № 1161 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост, които могат да са обект на управление и разпореждане.

7. Докладна записка с вх. № 1163 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за придобиване на имот с идентификатор 35064.501.3495.

8. Докладна записка с вх. № 1164 относно предложение от Мима Тодорова Василева и Нина Георгиева Ставрева – независими общински съветници в Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

9. Докладна записка с вх. № 1165 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на „Каварна“ ЕООД.

10. Докладна записка с вх. № 1168 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна. – Водеща комисия

11. Докладна записка с вх. № 1166 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за преразглеждане на решение №299 по протокол № 31 от заседанието на общинския съвет, проведено на 29.06.2021г. – Водеща комисия

12. Докладна записка с вх. № 1167 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на директор на ОП „Чиракман“.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50 %, при спазване на всички въведени мерки.