График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2021 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове

Петък, 19.02.2021г.

15:00 часа

Постоянна комисия по териториално развитие и инвестиционни дейности

Петък, 19.02.2021г

10:00 часа

Постоянна комисия по икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия

Петък, 19.02.2021г

13:00 часа

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности

Четвъртък, 18.02.2021г

13:00 часа

Постоянна комисия по

образование, култура и младежки дейности

Четвъртък, 18.02.2021г

10:00 часа

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

Четвъртък, 18.02.2021г

15:00 часа

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 816 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за приемане бюджета на Община Каварна за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 822 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

3. Докладна записка с вх.№ 798 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2021/2022 г.

4. Докладна записка с вх.№ 807 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на представител на община Каварна в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана  от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

5. Докладна записка с вх.№ 809 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Г.С. Раковски – 1941“ с. Камен бряг, общ. Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 810 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Х.А. Градечлиев – 2005“ с . Селце, общ. Каварна.

7. Докладна записка с вх. № 812 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 813 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 815 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2021 година за проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

10. Докладна записка с вх.№ 817 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

11. Докладна записка с вх.№ 818 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

12. Докладна записка с вх.№ 819 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

13. Докладна записка с вх. № 820 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.11.2020 г. до 31.01.2021 г.

14. Докладна записка с вх.№ 821 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

15. Докладна записка с вх.№ 823 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за директор на Общинско предприятие „Чиракман“, гр. Каварна и определяне на комисия за провеждане на конкурса.

16. Докладна записка с вх.№ 824 относно исане от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за определяне на представител на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Каварна-Шабла“.

17. Докладна записка с вх.№ 826 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна.

18. Докладна записка с вх.№ 827 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД  гр. Каварна.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 816 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за приемане бюджета на Община Каварна за 2021 година.

 2. Докладна записка с вх.№ 822 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

 3. Докладна записка с вх.№ 761 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

4. Докладна записка с вх.№ 798 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2021/2022 г.

5. Докладна записка с вх.№ 807 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на представител на община Каварна в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана  от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

6. Докладна записка с вх.№ 809 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Г.С. Раковски – 1941“ с. Камен бряг, общ. Каварна.

7. Докладна записка с вх.№ 810 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Х.А. Градечлиев – 2005“ с . Селце, общ. Каварна.

8. Докладна записка с вх. № 812 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 813 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

10. Докладна записка с вх.№ 814 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за изразяване на съгласие, във връзка с изработване на проект за изменение на регулационния план на с. Българево, общ. Каварна, в частта за кв. 73, в обхват ПИ 07257.501.30 – частна собственост и част от ПИ 07257.501.718 – общинска собственост по КККР на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич.

11. Докладна записка с вх.№ 817 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

12. Докладна записка с вх.№ 818 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

13. Докладна записка с вх.№ 819 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

14. Докладна записка с вх. № 820 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.11.2020 г. до 31.01.2021 г.

15. Докладна записка с вх.№ 821 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

16. Докладна записка с вх.№ 823 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за директор на Общинско предприятие „Чиракман“, гр. Каварна и определяне на комисия за провеждане на конкурса.

17. Докладна записка с вх.№ 824 относно искане от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за определяне на представител на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Каварна-Шабла“.

18. Докладна записка с вх.№ 826 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „Каварна” ЕООД гр. Каварна.

19. Докладна записка с вх.№ 827 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД  гр. Каварна.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 816 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за приемане бюджета на Община Каварна за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 822 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

3. Докладна записка с вх.№ 761 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

4. Докладна записка с вх.№ 798 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2021/2022 г.

5. Докладна записка с вх.№ 809 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Г.С. Раковски – 1941“ с. Камен бряг, общ. Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 810 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Х.А. Градечлиев – 2005“ с . Селце, общ. Каварна.

7. Докладна записка с вх. № 812 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 813 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 815 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2021 година за проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

10. Докладна записка с вх. № 820 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.11.2020 г. до 31.01.2021 г.

11. Докладна записка с вх.№ 821 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

12. Докладна записка с вх.№ 823 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за директор на Общинско предприятие „Чиракман“, гр. Каварна и определяне на комисия за провеждане на конкурса.

13. Докладна записка с вх.№ 824 относно искане от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за определяне на представител на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Каварна-Шабла“.

14. Докладна записка с вх.№ 826 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна.

15. Докладна записка с вх.№ 827 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД  гр. Каварна.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

 1. Докладна записка с вх.№ 816 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за приемане бюджета на Община Каварна за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 822 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

3. Докладна записка с вх.№ 809 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Г.С. Раковски – 1941“ с. Камен бряг, общ. Каварна.

4. Докладна записка с вх.№ 810 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Х.А. Градечлиев – 2005“ с . Селце, общ. Каварна.

5. Докладна записка с вх. № 820 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.11.2020 г. до 31.01.2021 г.

6. Докладна записка с вх.№ 823 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за провеждане на конкурс за директор на Общинско предприятие „Чиракман“, гр. Каварна и определяне на комисия за провеждане на конкурса.

7. Докладна записка с вх.№ 824 относно искане от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за определяне на представител на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Каварна-Шабла“.

8. Докладна записка с вх.№ 826 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 827 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД  гр. Каварна.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 816 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за приемане бюджета на Община Каварна за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 822 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

3. Докладна записка с вх.№ 809 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Г.С. Раковски – 1941“ с. Камен бряг, общ. Каварна.

4. Докладна записка с вх.№ 810 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Х.А. Градечлиев – 2005“ с . Селце, общ. Каварна.

5. Докладна записка с вх. № 820 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.11.2020 г. до 31.01.2021 г.

6. Докладна записка с вх.№ 823 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за провеждане на конкурс за директор на Общинско предприятие „Чиракман“, гр. Каварна и определяне на комисия за провеждане на конкурса.

7. Докладна записка с вх.№ 824 относно искане от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за определяне на представител на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Каварна-Шабла“.

8. Докладна записка с вх.№ 826 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 827 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД  гр. Каварна.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 816 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за приемане бюджета на Община Каварна за 2021 година.

2. Докладна записка с вх.№ 822 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

3. Докладна записка с вх.№ 761 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

4. Докладна записка с вх.№ 798 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2021/2022 г.

5. Докладна записка с вх.№ 807 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за определяне на представител на община Каварна в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана  от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

6. Докладна записка с вх.№ 809 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Г.С. Раковски – 1941“ с. Камен бряг, общ. Каварна.

7. Докладна записка с вх.№ 810 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Х.А. Градечлиев – 2005“ с . Селце, общ. Каварна.

8. Докладна записка с вх. № 812 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

9. Докладна записка с вх.№ 813 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна за продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

10. Докладна записка с вх.№ 814 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет - Каварна, с искане за изразяване на съгласие, във връзка с изработване на проект за изменение на регулационния план на с. Българево, общ. Каварна, в частта за кв. 73, в обхват ПИ 07257.501.30 – частна собственост и част от ПИ 07257.501.718 – общинска собственост по КККР на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич.

11. Докладна записка с вх.№ 815 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2021 година за проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

12. Докладна записка с вх.№ 817 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

13. Докладна записка с вх.№ 818 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

14. Докладна записка с вх.№ 819 относно  предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

15. Докладна записка с вх. № 820 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.11.2020 г. до 31.01.2021 г.

16. Докладна записка с вх.№ 821 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

17. Докладна записка с вх.№ 823 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за провеждане на конкурс за директор на Общинско предприятие „Чиракман“, гр. Каварна и определяне на комисия за провеждане на конкурса.

18. Докладна записка с вх.№ 824 относно искане от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна за определяне на представител на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Каварна-Шабла“.

19. Докладна записка с вх.№ 826 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна.

20. Докладна записка с вх.№ 827 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД  гр. Каварна.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-20/ 15.01.2021г. на Министерството на здравеопазването, заседанието на комисиите ще  бъде неприсъствено за гражданите.