Двадесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 януари 2021 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и второто заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 януари 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 749 относно  приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.

2. Докладна записка с вх.№ 748 относно приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г.

3. Докладна записка с вх.№ 747 относно определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2021 г.

4. Докладна записка с вх.№ 746 относно приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2021 г.

5. Докладна записка с вх.№ 738 относно приемане на План за противодействие на тероризма на територията на Община Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 735 относно приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2019 година.

7. Докладна записка с вх.№ 726 относно одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич.

8. Докладна записка с вх.№ 742 относно предприемане на спешна мярка за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания от Областната транспортна схема.

9. Докладна записка с вх.№ 727 относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „НАРОДЕН БУДИТЕЛ – 1940“ в с. Българево.

10. Докладна записка с вх.№ 750 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Нейково.

11. Докладна записка с вх.№ 741 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич.

12. Докладна записка с вх.№ 764 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич насрочено на 22.02.2021 година.

13. Докладна записка с вх.№ 739 относно определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.

14. Докладна записка с вх. № 769 относно преразглеждане на решение №211 по протокол № 21 от заседанието, проведено на 29.12.2020г.

15. Питания.

 

ЙОРДАН СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна

 

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-20/15.01.2021г. на Министерството на здравеопазването, заседанието ще бъде неприсъствено за гражданите.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.