Двадесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2021 година (петък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и третото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2021 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с вх.№ 816 относно приемане бюджета на Община Каварна за 2021 година.
2. Докладна записка с вх.№ 822 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
3.  Докладна записка с вх.№ 798 относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2021/2022 г.
4. Докладна записка с вх.№ 809 относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Г.С. Раковски – 1941“ с. Камен бряг, общ. Каварна.
5.  Докладна записка с вх.№ 810 относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Х.А. Градечлиев – 2005“ с. Селце, общ. Каварна.
6. Докладна записка с вх. № 812 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.
7. Докладна записка с вх.№ 813 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.
8. Докладна записка с вх.№ 817 относно  прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.
9. Докладна записка с вх.№ 818 относно  прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.
10. Докладна записка с вх.№ 819 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.
11. Докладна записка с вх.№ 821 относно отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.
12. Докладна записка с вх.№ 814 относно изразяване на съгласие, във връзка с изработване на проект за изменение на регулационния план на с. Българево, общ. Каварна, в частта за кв. 73, в обхват ПИ 07257.501.30 – частна собственост и част от ПИ 07257.501.718 – общинска собственост по КККР на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич.
13. Докладна записка с вх.№ 815 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2021 година за проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.
14. Докладна записка с вх. № 820 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.11.2020 г. до 31.01.2021 г.
15. Докладна записка с вх.№ 761 относно определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).
16. Докладна записка с вх.№ 807 относно определяне на представител на община Каварна в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана  от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич. 
17. Докладна записка с вх.№ 824 относно определяне на представител на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Каварна-Шабла“.
18. Докладна записка с вх.№ 823 относно провеждане на конкурс за директор на Общинско предприятие „Чиракман“, гр. Каварна и определяне на комисия за провеждане на конкурса. 
19. Докладна записка с вх.№ 826 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна. 
20. Докладна записка с вх.№ 827 провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ-Каварна” ЕООД  гр. Каварна.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна

 

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-98/14.02.2021г. на Министерството на здравеопазването, заседанието ще бъде неприсъствено за гражданите.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.