НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ за инвестиционно предложение с възложители „БАЛЕВ“ ЕООД

     Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Увеличаване на поливните площи чрез включване на поземлени имоти с идентификатори 35064.112.9 и 35064.112.133 по КККР на гр. Каварна, с обща площ 32,082 дка“, свързано с изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващ ТК-1 „Балев-Каварна“, изграден в ПИ с идентификатор 35064.501.4159 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, област Добрич с възложител „Балев“ ЕООД ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 306 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 28.03.2024 г. до 11.04.2024 г. вкл.

      

       Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица” № 26 и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/, гр. Варна 9000, ул. „Ян Палах“ № 4.