НОВИНИ

Процедура по закупуване на недвижими имоти, в които е установено наличие на природно местообитание 62СО* „Понто самарски степи“

Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна – като бенефициент по Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО* в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“

 

ОБЯВЯВА

Процедура по закупуване на недвижими имоти, в които е установено наличие на природно местообитание 62СО* „Понто самарски степи“

 

От 22.05.2023 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Варна, започва прием на заявления за закупуване на недвижими имоти

Срок за подаване на заявления: от 22.05.2023 г. до 12.06.2023 г.

ПИСМА, ИСКАНИЯ, НАМЕРЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, АДРЕСИРАНИ ДО РИОСВ-ВАРНА ИЛИ ДО МОСВ И КАСАЕЩИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ИМОТИ, КОИТО СА ИЗПРАТЕНИ ПРЕДИ НАЧАЛНИЯ ИЛИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ, НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ВАЛИДНО ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ.

 

Начин на подаване на заявленията: на място в административната сграда на РИОСВ-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4; по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; по електронен път с електронен подпис на електронен адрес: riosv-vn@riosv-varna.bg

Необходими документи: Заявление по образец - Приложение № 1. Заявленията се подписват от собственика, респективно от всички съсобственици или упълномощени от тях лица, за които се представя копие на пълномощното. Заявления се подават поотделно за всеки имот. Когато собственик подава заявления за няколко имота, при наличие на повтарящи се документи той посочва към кое от подадените от него заявления е приложен пълният набор от документи.

Приложения към заявлението: - копие на документи за собственост; удостоверение за наследници; скица на недвижимия имот(ако е земеделски, придружена с характеристика на имота); пълномощно(ако се подава от пълномощник); удостоверение за вписванията, отбелязванията и заличаванията по партидата на имота, издадено от компетентната Служба по вписванията към Агенция по вписванията,( издадено не по-рано от 20 дни от подаване на заявлението); декларация на собственика по образец, съгласно Приложение № 2; декларация на собственика по образец, съгласно Приложение № 3;

Неразделна част от заявлението е и ценовото предложение на заявителя, което се представя в отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ - Приложение № 4.

Образци на документи: Приложени № 1 – заявление; Приложение № 2 – Декларация; Приложение № 3 – Декларация; Приложение № 4 – Ценово предложение.

Средства, определени за извършване на пазарни оценки на имоти: 142 800.00 лв.

Средства, определени за закупуване на имоти по процедурата: 12 512 613.54 лв.

Максимален брой имоти, подлежащи на закупуване по процедурата – 500 броя имоти.

 

Лица и телефони за контакт във връзка с попълване и подаване на заявления и документи:

Христина Генова, тел. 052/678 887

Александър Бакалов, тел. 052/678 850

Доп. телефони за информация: 052/678 858, 052/678 844

 

Справка за разпространението на природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“ за всеки от имотите, попадащи изцяло в защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“; Образец на заявление – Приложение № 1; Декларация на собственика по образец, съгласно Приложение № 2; Декларация на собственика по образец, съгласно Приложение № 3; Образец на Ценово предложение - Приложение № 4 са публикувани на електронен адрес: /Users/EKO1/Documents/riosv-vn@riosv-varna.bg">riosv-vn@riosv-varna.bg