НОВИНИ

Община Каварна е с одобрен проект „Черноморска Електромобилност“ по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната с

headNews  

Община Каварна е с одобрен проект „Черноморска Електромобилност“  по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Водещ бенефициент по проекта е община Каварна, а партньори по проекта са общините Долни Чифлик, Бяла, Дългопол, Несебър, Приморско, Асоциация на Българските Черноморски Общини и Smart Innovation Norway AS, Норвегия.

Основната цел на проекта е повишаване капацитета на общините-партньори за оценка на стратегическите и плановите им документи по отношение на предвидените и реализирани дейности, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и смекчаване на климатичните промени с цел подобрено планиране и изпълнение на нови стратегически действия за въвеждане на добри практики, в т.ч. от държавите донори, за адаптация към изменение на климата.

В изпълнение на проекта за всяка община-водещата и партньори ще бъде закупен по един електромобил, който ще се използва за предоставяне на общински услуги, като на територията на всяка община ще бъде изградена и по една зарядна станция за електромобили с инсталирани соларни панели. Зареждането на зарядните станции ще бъде безплатно. Ще бъде разработено мобилно приложение, което ще дава информация за наличните зарядни станции монтирани по проекта и техния статус.

Ще бъдат разработени Общински планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата за шестте общини, както и проведен обучителен семинар за подобряване на компетентността на общинските служители за разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени.

Общата стойност на проекта е в размер на 779 674,75 лева.