НОВИНИ

Съобщение за публикуване на Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна 2022 г. - 2028 г.

    На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Каварна обявява – Проект на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите  на община Каварна 2022 г. – 2028 г.  – в едно с мотивите на интернет страницата на общината – www.kavarna.bg, секция – Общински съвет, раздел – Проекти на нормативни актове.

      Заинтересованите лица могат да подават предложения и становища по проекта в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от датата на обявяването, в деловодството на Община Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26 или на електронен адрес: obshtina@kavarna.bg.