НОВИНИ

Съобщение до Ирина Лазарова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Ирина Лазарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.82 по КККР на с. Камен бряг,), че е издадена Заповед № 485/01.04.2022 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XXVI-82 в кв. 15 по РП на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич. Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.