Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица:

С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места гр. Каварна и с. Българево. След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ще бъдат изготвени и разпространени по Български пощи АД Актове за прихващане или възстановяване, и съгласно констатираните обстоятелства при наличие на надвнесен ДНИ, същият ще бъде възстановяван на касите на община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“

При изрично изразено желание от заинтересовани физически лица да бъде  възстановен надвнесен данък върху недвижимите имоти по банков път, същите следва да попадат информация за банкова сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано до 11.07.2019 г. , както следва:

  1. по пощенски оператор до адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, отдел „Местни данъци и такси“ - изпратен оригинал на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка на хартиен носител.
  2. по Email: mdt@kavarna.bg - писмо с прикачено сканирано копие на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка подписано с електронен подпис на титуляря.

Допълнителна информация на телефони: 0570 83193, 0570 81809, 0570 81808, 057081807

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до Рушут Мамут Юсеин

Обяви и съобщения | 09.11.2016

Изх. № 22/09.11.2016 г. ДО РУШУТ МАМУТ ЮСЕИН Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Изгрев” № 13 Представлявано от:     СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до Красимир Николов Сараджелиев

Обяви и съобщения | 09.11.2016

Изх. № 21/09.11.2016 г. ДО КРАСИМИР НИКОЛОВ САРАДЖЕЛИЕВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Васил Левски” № 51 Представлявано от:     СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до ТЪКЪРС ЕООД

Обяви и съобщения | 07.10.2016

Изх. № 20/07.10.2016 г. ДО ТЪКЪРС  ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна, район Одесос ул. „Цар Калоян” № 22, ап.2, ет. 2 Представлявано от:  Андрю Робърт Тъкър   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до СЪНИ БИЙЧ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД

Обяви и съобщения | 29.09.2016

Изх. № 19/29.09.2016 г. ДО СЪНИ БИЙЧ ХОЛИДЕЙЗ  ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. София бул. „Петко Каравелов” № 34, ап. 5 Представлявано от: Наталия Николова   СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до ДЕНИС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

Обяви и съобщения | 02.09.2016

Изх. № 18/02.09.2016 г. ДО ДЕНИС КОРПОРЕЙШЪН  ЕООД Адрес за кореспонденция: Общ. Каварна С. Божурец ул. „Пета” № 7 Представлявано от: Людмила Швабауер СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...

Съобщение до СПЛЕНДИД ООД - гр. Добрич

Обяви и съобщения | 26.08.2016

ОБЩИНА КАВАРНА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” Изх. № 17/26.08.2016 г. ДО СПЛЕНДИД ООД Адрес за кореспонденция: гр. Добрич ул. „Хан Аспарух” № 18 Представлявано от: Йордан Димитров Андреев СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение Изх. № 16/10.08.2016 г. на отдел "Местни данъци и такси" до БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ООД

Обяви и съобщения | 10.08.2016

Изх. № 16/10.08.2016 г. ДО БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ  ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ж.к. Военна рампа ул. „Двеста и втора” № 6, офис 8 Представлявано от: Димитър Неделчев Вринчев СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до АФИУЙ - ДЕВЕЛОПМЕНТ ООД, представлявано от Пол Атълс Грант

Обяви и съобщения | 08.08.2016

Изх. № 15/08.08.2016 г. ДО АФИУЙ - ДЕВЕЛОПМЕНТ  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Балчик ул. „Петър Берон” № 1 Представлявано от: Пол Атълс Грант СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при ...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до Найтингейл Ко ЕООД,представлявано от : Мариан Валлели

Обяви и съобщения | 03.08.2016

Изх. № 14/03.08.2016 г. ДО НАЙТИНГЕЙЛ КО  ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Балчик в.з. „Изгрев”, ул. „Десета” № 7 Представлявано от: Мариан Валлели СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...