Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица:

С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места гр. Каварна и с. Българево. След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ще бъдат изготвени и разпространени по Български пощи АД Актове за прихващане или възстановяване, и съгласно констатираните обстоятелства при наличие на надвнесен ДНИ, същият ще бъде възстановяван на касите на община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“

При изрично изразено желание от заинтересовани физически лица да бъде  възстановен надвнесен данък върху недвижимите имоти по банков път, същите следва да попадат информация за банкова сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано до 11.07.2019 г. , както следва:

  1. по пощенски оператор до адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, отдел „Местни данъци и такси“ - изпратен оригинал на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка на хартиен носител.
  2. по Email: mdt@kavarna.bg - писмо с прикачено сканирано копие на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка подписано с електронен подпис на титуляря.

Допълнителна информация на телефони: 0570 83193, 0570 81809, 0570 81808, 057081807

Обявление

Обяви и съобщения | 26.01.2017

На основание  чл.26, ал.2 от ЗНА,Община Каварна, Обявява - Наредба за изменение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна в  сайта на Община Каварна - www.kavarna.bg , секция- Общински съвет, раздел- Проекти за нормативни актове. Заинтересованите лица могат да  подават предложения и становища по проекта...

Съобщение от отдел „Местни данъци и такси“

Обяви и съобщения | 28.12.2016

Във връзка с т. 79 от Указание ДДС № 09/23.12.2016 г.,  в изпълнение на т. 34 от Указание ДДС № 4/2016 г., съгласно която дейностите по администриране и отчитане на местни данъци и такси в общините следва да се организират по начин, който да създава идентичност на подаваната в МФ информация по реда на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси и данните от касовите отчети по реда на чл. 133 от...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до АРМАМОНИ ООД

Обяви и съобщения | 22.12.2016

Изх. № 29/22.12.2016 г. ДО АРМАМОНИ  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна р-н Одесос ул. „Козлодуй” № 27, ап. 21, ет. 4 Представлявано от: Нюъл Теренс Нюджънт СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до Ивайло Стоянов Иванов

Обяви и съобщения | 20.12.2016

Изх. № 28/20.12.2016 г. ДО ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ Адрес за кореспонденция: с. Божурец общ. Каварна ул. „Първа” № 7 СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до КАДАНС ДЖ И ДЖ ООД

Обяви и съобщения | 15.12.2016

Изх. № 27/15.12.2016 г. ДО КАДАНС ДЖ И ДЖ  ООД Адрес за кореспонденция: с. Камен бряг общ. Каварна ул. „Осемнадесета” № 68 Представлявано от: Юлия Ивановна Визгина СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...

Уведомление от Община Каварна

Обяви и съобщения | 06.12.2016

Във връзка с определяне размера на такса за битови отпадъци по Проекта на план –сметка на Община Каварна за 2017 г. съгласно чл.66 и чл.69, ал.1, т.1 от Административно процесуалния кодекс, Община Каварна уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица,че е изготвен Проекта на план – сметка за...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до КАМ ЛОГИСТИКС АД

Обяви и съобщения | 06.12.2016

Изх. № 26/06.12.2016 г. ДО КАМ ЛОГИСТИКС  АД Адрес за кореспонденция: гр. Варна бул. „Осми приморски полк” № 43   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ БОЕВ

Обяви и съобщения | 01.12.2016

Изх. № 25/01.12.2016 г. ДО НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ БОЕВ Адрес за кореспонденция: с. Сребърна, обл. Силистра ул. „Добруджа” № 7      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА КЪРСТЕВА

Обяви и съобщения | 01.12.2016

Изх. № 24/28.11.2016 г. ДО ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА КЪРСТЕВА Адрес за кореспонденция: гр. Варна ул. „Братя Шкорпил” № 27, ет. 2     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора...

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до БЛАКСИЙДРИЙМС ООД

Обяви и съобщения | 11.11.2016

Изх. № 23/11.11.2016 г. ДО БЛАКСИЙДРИЙМС  ООД Адрес за кореспонденция: гр.София, р-н Триадица ул. „Мила родина” № 17, ет. 3 Представлявано от:  Кристин Бойд   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...