Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица:

С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места гр. Каварна и с. Българево. След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ще бъдат изготвени и разпространени по Български пощи АД Актове за прихващане или възстановяване, и съгласно констатираните обстоятелства при наличие на надвнесен ДНИ, същият ще бъде възстановяван на касите на община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“

При изрично изразено желание от заинтересовани физически лица да бъде  възстановен надвнесен данък върху недвижимите имоти по банков път, същите следва да попадат информация за банкова сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано до 11.07.2019 г. , както следва:

  1. по пощенски оператор до адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, отдел „Местни данъци и такси“ - изпратен оригинал на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка на хартиен носител.
  2. по Email: mdt@kavarna.bg - писмо с прикачено сканирано копие на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка подписано с електронен подпис на титуляря.

Допълнителна информация на телефони: 0570 83193, 0570 81809, 0570 81808, 057081807

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ВЛАСС- СТЕФАН СТЕФАНОВ ЕТ

Обяви и съобщения | 06.07.2017

Изх. № 32/06.07.2017 г. ДО ВЛАСС- СТЕФАН СТЕФАНОВ ЕТ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „България “ № 29, бл. Карвуна, вх. Г, ет. 2, ап. 5 представляващ: Стефан Стефанов СЪОБЩЕНИЕ  На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЕЛЕНА КРЪСТЕВА БЕЛЧЕВА

Обяви и съобщения | 23.06.2017

Изх. № 30/23.06.2017 г.     ДО ЕЛЕНА КРЪСТЕВА БЕЛЧЕВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Александър Пушкин“ № 21     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Обяви и съобщения | 12.06.2017

Изх. № 29/12.06.2017 г.     ДО СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Добротица“ № 85Б     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ПАНАЙОТОВ

Обяви и съобщения | 07.06.2017

  Изх. № 28/07.06.2017 г.     ДО ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ПАНАЙОТОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Здравец“ № 3, ет. 2     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел" Местни данъци и такси" до ИВО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

Обяви и съобщения | 05.06.2017

  Изх. № 27/05.06.2017 г.     ДО ИВО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „БАБУНА  ПЛАНИНА“ №2, ет. 3     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ФРОСТИ ЛТД ЕООД

Обяви и съобщения | 02.06.2017

  Изх. № 26/02.06.2017 г.     ДО ФРОСТИ ЛТД  ЕООД Адрес за кореспонденция: с. Влади Тричков общ. Своге ж.к. махала  „Голяма Лъка“, кв. 3 35     СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ХАВИЕР ГАРСИЯ ДЕЛ АМО

Обяви и съобщения | 31.05.2017

Изх. № 24/31.05.2017 г.     ДО ХАВИЕР ГАРСИЯ ДЕЛ АМО Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Делфин“ №  1, бл. 2, ет. 4, ап. 10     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ГО ФАИК ХУА

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 23/30.05.2017 г.     ДО ГО ФАИК ХУА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Простор“ №  7, бл. „ Хоризонт“, ет. 2, ап. 23-С2     СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БГ ИНВЕСТ ООД

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 22/30.05.2017 г. ДО БГ ИНВЕСТ  ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Одесос бул. „Мария Луиза“ № 21, ап. офис 2 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 20/30.05.2017 г. ДО СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Иван Вазов“  № 14  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за...