Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица:

С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места гр. Каварна и с. Българево. След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ще бъдат изготвени и разпространени по Български пощи АД Актове за прихващане или възстановяване, и съгласно констатираните обстоятелства при наличие на надвнесен ДНИ, същият ще бъде възстановяван на касите на община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“

При изрично изразено желание от заинтересовани физически лица да бъде  възстановен надвнесен данък върху недвижимите имоти по банков път, същите следва да попадат информация за банкова сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано до 11.07.2019 г. , както следва:

  1. по пощенски оператор до адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, отдел „Местни данъци и такси“ - изпратен оригинал на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка на хартиен носител.
  2. по Email: mdt@kavarna.bg - писмо с прикачено сканирано копие на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка подписано с електронен подпис на титуляря.

Допълнителна информация на телефони: 0570 83193, 0570 81809, 0570 81808, 057081807

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ

Обяви и съобщения | 30.05.2017

Изх. № 20/30.05.2017 г. ДО СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Иван Вазов“  № 14  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БЪЛГАРИЦЕ ООД

Обяви и съобщения | 19.05.2017

Изх. № 19/19.05.2017 г. ДО БЪЛГАРИЦЕ ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна общ. Варна ул. „Драгоман“  № 40, ет. 2  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПЕДЕР РИЕС БОРЧЕ

Обяви и съобщения | 19.05.2017

Изх. № 18/19.05.2017 г. ДО ПЕДЕР РИЕС БОРЧЕ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна общ. Каварна ул. „Крайбрежна зона“  бл. А, ап. 14  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до УОТКИС ПРОПЪРТИС ЕООД

Обяви и съобщения | 10.05.2017

Изх. № 17/10.05.2017 г.     ДО УОТКИС ПРОПЪРТИС  ЕООД Адрес за кореспонденция: общ. Балчик гр. Балчик ул. „Приморска“ № 8     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до САНКАР ПРОПЪРТИС ООД

Обяви и съобщения | 09.05.2017

Изх. № 16/09.05.2017 г. ДО САНКАР ПРОПЪРТИС  ООД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна с. Божурец ул. „Пета“ № 7 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ПЮСКЮЛИЕВ

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 15/05.05.2017 г. ДО ИСМАИЛ ИБРЯМОВ ПЮСКЮЛИЕВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Калиакра“ № 34 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КАТРИК-61 АД

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 14/05.05.2017 г. ДО КАТРИК-61 АД Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „България“ № 47 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за връчване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КЛИЙФ НОРМАН ГРОУВС

Обяви и съобщения | 05.05.2017

Изх. № 13/05.05.2017 г. ДО КЛИЙФ НОРМАН ГРОУВС Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Рай“ , бл. „Виктория“, ап. Г23, ет. 2 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДРАГАН НЕДЕЛЧЕВ ДЯНКОВ

Обяви и съобщения | 04.05.2017

Изх. № 12/04.05.2017 г. ДО ДРАГАН НЕДЕЛЧЕВ ДЯНКОВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „България“ № 36, вх. Б, ет. 8, ап. 22 СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист...

Община Каварна обявява

Обяви и съобщения | 03.05.2017

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА, че на 02.05.2017 година е изгубен  един брой използван кочан с приходни квитанции със серия и номера както следва:  АА2015 от  0117951 до 01117975. Посочените по горе квитанции се считат за невалидни. В случай, че някой ги намери, молим да бъдат предадени в общинска администрация.