Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица:

С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места гр. Каварна и с. Българево. След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ще бъдат изготвени и разпространени по Български пощи АД Актове за прихващане или възстановяване, и съгласно констатираните обстоятелства при наличие на надвнесен ДНИ, същият ще бъде възстановяван на касите на община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“

При изрично изразено желание от заинтересовани физически лица да бъде  възстановен надвнесен данък върху недвижимите имоти по банков път, същите следва да попадат информация за банкова сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано до 11.07.2019 г. , както следва:

  1. по пощенски оператор до адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, отдел „Местни данъци и такси“ - изпратен оригинал на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка на хартиен носител.
  2. по Email: mdt@kavarna.bg - писмо с прикачено сканирано копие на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка подписано с електронен подпис на титуляря.

Допълнителна информация на телефони: 0570 83193, 0570 81809, 0570 81808, 057081807

Обява от отдел "Местни данъци и такси" до ПРОАМ ЕООД

Обяви и съобщения | 26.10.2017

Изх. № 62/26.10.2017 г.     ДО ПРОАМ   ЕООД Адрес за кореспонденция: 1744 с. БИСТРИЦА ВИЛНА ЗОНА БУНКЕРА N: 999 Представляващ: ПРОДРОМОС ЙОАНОУ   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси до "Инспирация" ЕООД

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Изх. № 61/16.10.2017 г. ДО ИНСПИРАЦИЯ  ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново ул. „България“  № 1 Представляващ: Димитър Русев  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до АЙ СИ БИЛД ООД

Обяви и съобщения | 13.10.2017

Изх. № 60/13.10.2017 г.     ДО АЙ СИ БИЛД ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Одесос ул. „Иван Вазов“  № 37, партер Представляващ: Александър Ангелов Ангелов   СЪОБЩЕНИЕ    На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПРО ВОЙС СЪРВИСЕС ЕООД

Обяви и съобщения | 13.10.2017

Изх. № 59/13.10.2017 г.     ДО ПРО ВОЙС СЪРВИСЕС ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Младост ул. „Вяра“  бл. 6, вх. А, ап. 35 Представляващ: Франсез Олдридж   СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ГЕТСБИ ДЕВЕЛЪПМЕНТС ЕООД

Обяви и съобщения | 14.09.2017

Изх. № 58/13.09.2017 г. ДО ГЕТСБИ ДЕВЕЛЪПМЕНТС   ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна район Приморски ул. „Братя Бъкстон“ № 1, ап. 14 Представляващ: Гери Клайв Сандърс   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до РОДЕЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД

Обяви и съобщения | 24.08.2017

Изх. № 57/24.08.2017 г.     ДО РОДЕЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. ВАРНА бул. Сливница N: 5 Представляващ: Майкъл Антъни Роган         СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до МИСТЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Обяви и съобщения | 22.08.2017

Изх. № 56/22.08.2017 г.     ДО МИСТЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Адрес за кореспонденция: гр.ВАРНА ул.ЦАР КАЛОЯН N: 22 ап.2 ет.2 Представляващ: Киранкумар Раджибхай Виталбхай Пател         СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес:...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 54/17.08.2017 г.     ДО ПИРИН ГОЛФ ПРОПЪРТИЗ ООД Адрес за кореспонденция: гр. София ул. „Хубча“ № 8, ет. 3 Представлявано от: Иван Стойков Кадийски     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ

Обяви и съобщения | 18.08.2017

Изх. № 55/17.08.2017 г.     ДО ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Христо Ботев“ № 42     СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЕВЕЛИН МОУЛТЪН

Обяви и съобщения | 17.08.2017

Изх. № 53/17.08.2017 г.     ДО ЕВЕЛИН МОУЛТЪН Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Простор“ №17     СЪОБЩЕНИЕ      На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103...