Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица:

С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места гр. Каварна и с. Българево. След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ще бъдат изготвени и разпространени по Български пощи АД Актове за прихващане или възстановяване, и съгласно констатираните обстоятелства при наличие на надвнесен ДНИ, същият ще бъде възстановяван на касите на община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“

При изрично изразено желание от заинтересовани физически лица да бъде  възстановен надвнесен данък върху недвижимите имоти по банков път, същите следва да попадат информация за банкова сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано до 11.07.2019 г. , както следва:

  1. по пощенски оператор до адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, отдел „Местни данъци и такси“ - изпратен оригинал на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка на хартиен носител.
  2. по Email: mdt@kavarna.bg - писмо с прикачено сканирано копие на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка подписано с електронен подпис на титуляря.

Допълнителна информация на телефони: 0570 83193, 0570 81809, 0570 81808, 057081807

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси " до НИЯТ САЛИ ЯШАР

Обяви и съобщения | 11.04.2018

Изх. № 4/11.04.2018 г. ДО НИЯТ САЛИ ЯШАР Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Изгрев“  № 33 Представляващ:  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор- Димитричка...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси " до НЕДКО МАРИНОВ МЛАДЕНОВ

Обяви и съобщения | 11.04.2018

Изх. № 3/11.04.2018 г.   ДО НЕДКО МАРИНОВ МЛАДЕНОВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Хаджи Димитър“  № 73 Представляващ:    СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СИМЕОН ИВАНОВ СИМЕОНОВ

Обяви и съобщения | 03.04.2018

Изх. № 2/03.04.2018 г.     ДО СИМЕОН ИВАНОВ СИМЕОНОВ Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“  № 3, ап. 6, ет. 3 Представляващ:   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул....

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси " до КАДРИЕ САЛИЕВА ФЕРАДОВА

Обяви и съобщения | 29.03.2018

Изх. № 1/28.03.2018 г. ДО КАДРИЕ САЛИЕВА ФЕРАДОВА Адрес за кореспонденция: общ. Каварна гр. Каварна ул. „Хаджи Димитър“  № 55А Представляващ:   СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...

Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 16.01.2018 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч

Обяви и съобщения | 15.01.2018

Уважаеми клиенти,   Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 16.01.2017 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. На 17.01.2018 г. стартира новото данъчно облагане за 2018 г. Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018 се заплащат на две равни вноски в следните срокове:...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси"

Обяви и съобщения | 22.12.2017

  СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Указание ДДС № 06/05.12.2017 г., относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2017 г.  на 29.12.2017 г. в 11:00 ч. приключва събирането на местни данъци и такси включително в брой, чрез ПОС-терминално устройство, което гарантира своевременното внасяне на постъпилите суми по банковата сметка на общината и...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЕЛМАНА ЕООД

Обяви и съобщения | 21.12.2017

  Изх. № 65/21.12.2017 г.     ДО ЕЛМАНА ЕООД Адрес за кореспонденция: общ. София с. Бистрица бул. „Вилна зона Бункера“  № 999 Представляващ: Никос Араузос   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ХОЛАНДСКА МЕЧТА АД

Обяви и съобщения | 15.12.2017

Изх. № 64/15.12.2017 г.     ДО ХОЛАНДСКА МЕЧТА АД Адрес за кореспонденция: гр. София бул. „Витоша“  № 103 Представляващ: Николай Банев   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1,...

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 17.11.2017

Във връзка с определяне размера на такса за битови отпадъци по Проекта на план –сметка на Община Каварна за 2018 г. съгласно чл.66 и чл.69, ал.1, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Каварна уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица,че е изготвен Проекта на план – сметка за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ЮРА-П- ЙОРДАН ПАСКАЛЕВ ЕТ

Обяви и съобщения | 16.11.2017

Изх. № 63/16.11.2017 г. ДО ЮРА-П- ЙОРДАН ПАСКАЛЕВ ЕТ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. „Черноморска “  № 9А Представляващ: Йордан Паскалев   СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” №...