Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица:

С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени места гр. Каварна и с. Българево. След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ще бъдат изготвени и разпространени по Български пощи АД Актове за прихващане или възстановяване, и съгласно констатираните обстоятелства при наличие на надвнесен ДНИ, същият ще бъде възстановяван на касите на община Каварна, отдел „Местни данъци и такси“

При изрично изразено желание от заинтересовани физически лица да бъде  възстановен надвнесен данък върху недвижимите имоти по банков път, същите следва да попадат информация за банкова сметка в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано до 11.07.2019 г. , както следва:

  1. по пощенски оператор до адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, отдел „Местни данъци и такси“ - изпратен оригинал на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка на хартиен носител.
  2. по Email: mdt@kavarna.bg - писмо с прикачено сканирано копие на извлечение от обслужваща банка с посочена банкова сметка подписано с електронен подпис на титуляря.

Допълнителна информация на телефони: 0570 83193, 0570 81809, 0570 81808, 057081807

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси", във връзка с годишното облагане за 2022 г.

Обяви и съобщения | 21.01.2022

Уважаеми клиенти,   Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 26.01.2022г. от 08.00 h. до 17.00 h. На 27.01.2022 г. стартира новото данъчно облагане за 2022 г.   Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2022 г. се заплащат на две равни вноски в следните...

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 24.11.2021

Във връзка с определяне размера на такса за битови отпадъци по Проекта на план–сметка на Община Каварна за 2022 г. съгласно чл. 66 и чл. 69, ал.1, т.1 от Административно процесуалния кодекс, Община Каварна уведомява всички заинтересовани органи и организации, икономически и социални партньори, както и физически лица и представители на юридически лица,че е изготвен Проекта на план–сметка за...

Съобщение от отдел МДТ

Обяви и съобщения | 14.01.2021

Уважаеми клиенти,   Във връзка годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 22.01.2021 г. от 08.00 h. до 17.00 h. На 25.01.2021 г. стартира новото данъчно облагане за 2021 г.      Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 се заплащат на две равни...

Съобщение

Обяви и съобщения | 30.12.2020

Уважаеми клиенти,  Във връзка с извършване на Годишното приключване на 2020 година касите в отдел „Местни данъци и такси“ ще работят с граждани на 31.12.2020 година до 11:00 часа.

Заповед № 977/28.10.2020 г. на кмета на община Каварна за определяне границите на районите и вида на предлаганите през 2021 г. от община Каварна услуги по сметопочистване

Обяви и съобщения | 30.10.2020

ЗАПОВЕД № 977/ 28.10.2020 г.    На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местата администрация и във връзка с чл. 62, чл. 63, ал. 2 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси   ОПРЕДЕЛЯМ:   Границите на районите и вида на предлаганите през 2021 г. от Община Каварна услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови...

Срокове за плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.

Обяви и съобщения | 02.04.2020

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в...

Уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт

Обяви и съобщения | 07.01.2020

В § 10 от ЗИД на ДОПК публикуван в ДВ бр. 102 от 31.12.2019 г. в сила от 01.01.2020 г., се правят изменения и допълнения в ЗМДТ в Раздел ІII „Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин“  както и в Приложение № 4 към Глава II, Раздел VI „Патентен данък“. Във връзка с изготвянето на законосъобразен нормативен акт по прилагането на ЗМДТ, приведен в...