Декларации - необходими документи и образци

Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти

Срокове:

ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски

първа вноска        до 30 юни

втора вноска        до 31 октомври

При заплащане на цялата сума  до 30 април ползвате 5% отстъпка.

Декларация се подава при:

 • придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията
 • придобиване на недвижим имот по наследство
 • предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот 
 • придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на ограничено вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие
 • учредяване право на концесия върху недвижим имот 
 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • подаване на коригираща декларация за деклариран имот

Необходими документи:

 • Копие на документ за собственост – нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение, протокол за въвод във владение и др.;
 • Копие на удостоверение за наследници /при наследство/;
 • Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
 • Копие на решение за ТЕЛК /при основно жилище/;
 • Копие от платежен документ за внесен местен данък при придобиване на имуществото;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;
 • Копие от акт за смърт – при починал ползвател.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Декларацията се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Необходими документи:

 • констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията
 • констативен акт чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация се подава при:

 • настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
 • за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.

Необходими документи:

 • Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Срокове:

Данък МПС се внася на две равни вноски :

първа вноска      до 30 юни

втора вноска      до 31 октомври

При заплащане на целия данък до 30 април  ползвате 5% отстъпка.

Необходими документи:

 • документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване
 • копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от общината на подаване на настоящата декларация
 • копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към момента на подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

ЗАБЕЛЕЖКАВсички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Срокове:

Данък МПС се внася на две равни вноски:

първа вноска      до 30 юни

втора вноска      до 31 октомври

При заплащане на целия данък до 30 април  ползвате 5% отстъпка.

Необходими документи:

 • документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване
 • копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от общината на подаване на настоящата декларация
 • копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към момента на подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 61 н, от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Срокове:

На 31 януари изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък подават декларации. Патентен данък се внася на четири равни вноски:

първа вноска           до 31 януари

втора вноска            до 30 април

трета вноска            до 31 юли

четвърта вноска      до 31 октомври

При заплащане на целия данък до 31 януари  ползвате 5% отстъпка.

Необходими документи:

- Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.

- Пълномощно /при необходимост/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Срокове:

На 30 януари изтича срокът, в който лицата подават декларация по образец за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Необходими документи:

- Пълномощно /при необходимост/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за определяне размерът на таксата според количеството на битовите отпадъци

Срокове:

До края на предходната година

Необходими документи:

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 75, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за определяне размера на таксата според количеството на битовите отпадъци

Срокове:

В срок до 3 месеца от влизането в сила решението на Общински съвет – Каварна за приемане на план-сметка за текущата година.

Необходими документи:

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Забележка: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация за оттегляне

Изтегли образец на декларация за корекция


Декларация по чл. 78 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

Срокове:

До края на предходната година

Необходими документи:

- Допълнителни документи в зависимост от декларираните обстоятелства.

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 78, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

Срокове:

До края на предходната година

Необходими документи:

- Допълнителни документи в зависимост от декларираните обстоятелства.

- Договор сключен с фирма притежаваща разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на услугите по местонахождение на имота.

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 117 от Закона за местни данъци и такси, за притежаване на куче

Срокове:

На 31 март изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче.

Необходими документи:

 • Паспорт
 • Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.
 • Пълномощно /при необходимост/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Декларация се подава на основание чл. 61х от ЗМДТ от превозвачи, които извършват дейност по таксиметров превоз на пътници.

Кога се подава данъчна декларация:

 • При започване на дейността – преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП. 
 • За промените в обстоятелства, които имат значение за определянето на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили – в 7 дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. 

Срокове за внасяне на ДТПП:

Изчисленият от Вас данък се заплаща преди издаване на разрешението по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП.

Как се подава декларация:

1. лично или чрез упълномощено лице 
2. по пощата с обратна разписка 

Изтегли образец на декларация