Декларации - необходими документи и образци

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти

Срокове:

ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски

 първата вноска        до 30 юни

 втората вноска        31 октомври

При заплащане на цялата сума  до 30 април ползвате 5 % отстъпка.

Необходими документи:

- Копие на документ за собственост-нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение, протокол за въвод във владение и др.;

- Копие на удостоверение за наследници /при наследство/;

- Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;

- Копие на решение за ТЕЛК /при основно жилище/;

- Копие от платежен документ за внесен местен данък при придобиване на имуществото;

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

- Копие от акт за смърт – при починал ползвател.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Срокове:

Данък МПС се внася на две равни вноски :

 първата вноска      до 30 юни

 втората вноска       до 31 октомври

При заплащане на целия данък до 30 април  ползвате 5 % отстъпка.

Необходими документи:

- Документ за придобиване /договор, фактура, превод на български език от лицензирана агенция за легализация и превод на документи- при внос/;

- Копие на свидетелство за регистрация /част І/, издадено от сектор „Пътна полиция”;

- Копие на документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство /за придобити в страната/;

- Копие на документ за платен данък върху превозните средства/ ако данъка е платен от продавача/;

- Копие на решение за ТЕЛК /за лек автомобил до 117,64 КW и обем на двигателя до 2000 куб.см, собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 % / ;

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно следство, без леки автомобили

Срокове:

Данък МПС се внася на две равни вноски :

 първата вноска      до 30 юни

 втората вноска       до 31 октомври

При заплащане на целия данък до 30 април  ползвате 5 % отстъпка.

Необходими документи:

- Документ за придобиване /договор, фактура, превод на български език от лицензирана агенция за легализация и превод на документи- при внос/;

- Копие на свидетелство за регистрация /част І/, издадено от сектор „Пътна полиция”;

- Копие на документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство /за придобити в страната/;

- Копие на документ за платен данък върху превозните средства / ако данъка е платен от продавача/;

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл.61 н, от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Срокове:

На 31 януари изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък подават декларации. Патентен данък се внася на четири равни вноски:

 първата вноска          до 31 януари

 втората вноска          до 30 април

 трета вноска              до 31 юли

 четвърта вноска        до 31 октомври

При заплащане на целия данък до 31 януари  ползвате 5 % отстъпка.

Необходими документи:

- Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.

- Пълномощно /при необходимост/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 61 р , алинея 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Срокове:

Месечната справка - декларация за брой реализирани нощувки за предходния месец се подават до 15 число на текущия месец. Дължимият данък се внася в същия срок.

На 30 януари изтича срокът, в който лицата подават декларация по образец за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Необходими документи:

- Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.

- Пълномощно /при необходимост/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл.75 ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за определяне размерът на таксата според количеството на битовите отпадъци

Срокове:

До края на предходната година

Необходими документи:

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 75, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за определяне размера на таксата според количеството на битовите отпадъци

Срокове:

В срок до 3 месеца от влизането в сила решението на Общински съвет – Каварна за приемане на план-сметка за текущата година.

Необходими документи:

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

Забележка: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация за оттегляне

Изтегли образец на декларация за корекция


Декларация по чл.78 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

Срокове:

До края на предходната година

Необходими документи:

- Допълнителни документи в зависимост от декларираните обстоятелства.

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл.78, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

Срокове:

До края на предходната година

Необходими документи:

- Допълнителни документи в зависимост от декларираните обстоятелства.

- Договор сключен с фирма притежаваща разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на услугите по местонахождение на имота.

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл.117 от Закона за местни данъци и такси, за притежаване на куче

Срокове:

На 31 март изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче.

Необходими документи:

- Паспорт

- Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.

- Пълномощно /при необходимост/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация


Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Декларация се подава на основание чл. 61х от ЗМДТ от превозвачи, които извършват дейност по таксиметров превоз на пътници.

Кога се подава данъчна декларация:

1. При започване на дейността – преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП. 
2. За промените в обстоятелства, които имат значение за определянето на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили – в 7 дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. 

Срокове за внасяне на ДТПП:

Изчисленият от Вас данък се заплаща преди издаване на разрешението по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП.

Как се подава декларация:

1. лично или чрез упълномощено лице 
2. по пощата с обратна разписка 

Изтегли образец на декларация