Местни данъци и такси

Проверка на задължения за местни данъци и такси

За да проверите своите задължения за местни данъци и такси, Ви е необходим индивидуален ПИН код, който се получава лично от отдел "Местни данъци и такси" - община Каварна или с искане, подписано с електронен подпис и изпратено на официалната електронна поща на общината /услугата е безплатна/. Ако вече сте получили своя ПИН код, тук можете да проверите своите задължения за местни данъци и такси.

Места и начини за плащане

Вашите задължения можете да заплатите чрез: касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител банков превод ИЗИПЕЙ Български пощи Банка ДСК ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Банкова сметка: Вид на задължението Обслужваща банка BIC IBAN Код за вид…

Декларации - необходими документи и образци

Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти Срокове: ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски първа вноска        до 30 юни втора вноска        до 31 октомври При заплащане на цялата сума  до 30 април…

Нормативна уредба

  Закон за местните данъци и такси Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна Решение на Общински съвет за определяне на промил ТБО - Решение № 31 по Протокол № 5 от 30.12.2019г. 

Съобщения от отдел МДТ

Във връзка с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019 г. на Конституционния съд на Република България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ Община Каварна уведомява всички засегнати данъчно задължени лица: С влизане в сила на решението на…

Контакти

Адрес:  Отдел "Местни данъци и такси" Община Каварна ул. "Добротица" 26 9650 гр. Каварна   Област Добрич       Телефони:   Справки за плащания:  +359 570 81807   Справки по декларации и услуги:   +359 570 81808 +359 570 81809 E-mail: mdt@kavarna.bg