МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ", ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНОТО ОБЛАГАНЕ ЗА 2024 Г.

Уважаеми граждани,

Във връзка с годишно облагане по реда на ЗМДТ отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 08.02.2024г. от 08.00 h. до 17.00 h.

На 09.02.2024 г. стартира новото данъчно облагане за 2024 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 г. се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.  На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Патентен данък за 2024г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 31.01.2024 г.

За второто тримесечие – до 30.04.2024 г.

За третото тримесечие – до 31.07.2024 г.

За четвъртото тримесечие – до 31.10.2024 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Данък върху таксиметров превоз на пътници 2024 г.

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък за 2024 г.

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Вашите задължения можете да заплатите чрез:

  • касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой
  • инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител 
  • банков превод
  • Изипей парични преводи и платежни услуги
  • онлайн плащане по Български пощи
  • онлайн плащане в офиси на ДСК Банка
  • онлайн плащане в офиси на Пощенска банка

Вид на

задължението

Обслужваща банка

BIC

IBAN

Код за вид плащане

ДНИ

ЦКБ  Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442100

ТБО

ЦКБ  Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442400

ДМПС

ЦКБ  Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442300

ПАТЕНТЕН Д-К

ЦКБ  Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

441400

ТУРИСТИЧЕСКИ Д-К

ЦКБ  Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442800