МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси