МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства