МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване