МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти

Срокове:

ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски

първа вноска        до 30 юни

втора вноска        до 31 октомври

При заплащане на цялата сума  до 30 април ползвате 5% отстъпка.

Декларация се подава при:

 • придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията
 • придобиване на недвижим имот по наследство
 • предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот 
 • придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на ограничено вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие
 • учредяване право на концесия върху недвижим имот 
 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • подаване на коригираща декларация за деклариран имот

Необходими документи:

 • Копие на документ за собственост – нотариален акт, договор за доброволна делба, съдебно решение, протокол за въвод във владение и др.;
 • Копие на удостоверение за наследници /при наследство/;
 • Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;
 • Копие на решение за ТЕЛК /при основно жилище/;
 • Копие от платежен документ за внесен местен данък при придобиване на имуществото;
 • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;
 • Копие от акт за смърт – при починал ползвател.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация

Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти