МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Срокове:

Данък МПС се внася на две равни вноски :

първа вноска      до 30 юни

втора вноска      до 31 октомври

При заплащане на целия данък до 30 април  ползвате 5% отстъпка.

Необходими документи:

  • документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък при придобиване
  • копие на платежния документ, в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от общината на подаване на настоящата декларация
  • копие от свидетелството за регистрация на превозното средство се прилага в случаите, когато към момента на подаване на настоящата декларация в общината няма данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи
  • Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице;

ЗАБЕЛЕЖКАВсички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация

Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона