МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Декларация по чл. 61 н, от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Срокове:

На 31 януари изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък подават декларации. Патентен данък се внася на четири равни вноски:

първа вноска           до 31 януари

втора вноска            до 30 април

трета вноска            до 31 юли

четвърта вноска      до 31 октомври

При заплащане на целия данък до 31 януари  ползвате 5% отстъпка.

Необходими документи:

- Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение.

- Пълномощно /при необходимост/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация

Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък