МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Срокове:

На 30 януари изтича срокът, в който лицата подават декларация по образец за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Необходими документи:

- Пълномощно /при необходимост/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация

Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък