МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Декларация по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за определяне размерът на таксата според количеството на битовите отпадъци

Срокове:

До 31 октомври на предходната година

Необходими документи:

- Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

Изтегли образец на декларация