МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Декларация се подава на основание чл. 61х от ЗМДТ от превозвачи, които извършват дейност по таксиметров превоз на пътници.

Кога се подава данъчна декларация:

  • При започване на дейността – преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП. 
  • За промените в обстоятелства, които имат значение за определянето на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с определен брой автомобили – в 7 дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. 

Срокове за внасяне на ДТПП:

Изчисленият от Вас данък се заплаща преди издаване на разрешението по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП.

Как се подава декларация:

1. лично или чрез упълномощено лице 
2. по пощата с обратна разписка 

Изтегли образец на декларация

Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги:

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници