НОВИНИ

Осигуряване на пожарната безопасност през периода на жътвената кампания

В разгара са мероприятия по прибиране на селскостопанската продукция. С повишаването на температурите се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата. Като най-чести причини за възникване на пожарите се установяват небрежност при боравене с открит огън и техническа неизправност на селскостопанската техника.

С цел недопускане възникването на пожари в земеделските земи, до поделения на Министерството на отбраната, фирми и организации, имащи отношение по осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания (държавни горски и ловни стопанства, управления на пътната и железопътната инфраструктура, електроразпределителни дружества и др.) са изпратени писма с превантивен характер.

От органите за пожарна безопасност и защита на населението ежедневно се извършват проверки по спазване на изискванията за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, както и проверки на земеделската техника, участваща в жътвената кампания, в т.ч. зърнокомбайни и друга техника (товарни автомобили, трактори и сламопреси).

От Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ -  Каварна призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко отношение към прибирането на селскостопанската продукция, към по-висока отговорност при изпълнение на своите дейности в/или в близост до житните масиви за недопускане възникването на пожари.

Обръщаме внимание за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

В жътвената кампания следва да се използва земеделска техника, която е технически изправна и оборудвана с необходимите пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.