НОВИНИ

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели Общински съвет – Каварна

Във връзка с писмо с изх. №1408/14.05.2024г. на Окръжен съд – Добрич, Общински съвет – Каварна подновява процедурата за избор на кандидати за съдебни заседатели.

До момента има 2 /двама/ кандидати одобрени от Общински съвет – Каварна, трябва да се определят още 13 /тринадесет/ кандидати съгласно решение на Окръжен съд – Добрич.

 

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели

 

Общински съвет – Каварна

 

Съобщение-Обявление 

  

 

Общински съвет – Каварна на основание чл. 68, ал. 1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и решение №25/28.12.2023г. на Общински съвет – Каварна обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Каварна за мандат 2024-2028г., с определени 15 бр. съдебни заседатели, съгласно Решение на Общото събрание на Окръжен съд – Добрич, проведено на 06.12.2023г.

  

Изисквания към кандидатите

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;

- имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

- имат завършено най- малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му;

- не страдат от психически заболявания; 

- не са съдебни заседатели в друг съд; 

- не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват; 

- не участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.

Правила за провеждане

 Кандидатите за съдебни заседатели подават в срок до 07.06.2024г., до 17.00ч. в деловодството на Общински съвет – Каварна, ул. „Добротица“ №26 ет.3, стая 301 следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 ЗСВ

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ТУК

ХРИСТО ХРИСТОВ

Председател на общински съвет