НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че поради преоблагане на задълженията за такса битови отпадъци за 2023г., отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 20.03.2024г.

Преоблагането е във връзка с Решение № 1290 / 06.02.2024г. на ВАС, с което е отменено Решение на Общински съвет – Каварна за приемане на План-сметката за 2023г.

След преизчисляване на дължимата за имота такса битови отпадъци надвнесените от ЗЛ суми подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.