НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ за инвестиционно предложение с възложители „МАРК ЕНЕРДЖИ“ ООД

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение свързано с „Обновяване на изградена и въведена в експлоатация вятърна електрическа централа /ВяЕЦ/ „Могилище 3“, изградена и функционираща в ПИ № 48828.13.127 и ПИ № 488128.13.128 по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, област Добрич с възложител „Марк Енерджи“ ООД ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 306 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 08.01.2024 г. до 22.01.2024 г. вкл.

Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица” № 26 и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/, гр. Варна 9000, ул. „Ян Палах“ № 4.