НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ за инвестиционно предложение с възложител Иван Тодоров

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ XXXVIII, кв. 2, идентичен с ПИ № 72693.501.214, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, в землището на с. Топола, общ. Каварна, област Добрич с възложител Иван Тодоров ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 306 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 17.08.2023 г. до 31.08.2023 г. вкл.

Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица” № 26 и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/, гр. Варна 9000, ул. „Ян Палах“ № 4.