НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ до всички заинтересовани лица, чиито имоти попадат в Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и местообитание „Понто-сарматски степи“

Община Каварна уведомява всички заинтересовани лица, чиито имоти попадат в Защитена зона  BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и местообитание „Понто-сарматски степи“ на територията на община Каварна, че РИОСВ – Варна организира провеждането на информационни дни за разясняване на процедурата по изпълнението на проект: „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62 С0* в защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

    Информационните срещи е предвидено да се проведат, както следва:

  • 16 май 2023 г., с начален час 10.30 – в заседателна зала, етаж 1 на административната сграда на Община Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26;
  • 17 май 2023 г., с начален час 10.30 – в сградата на НЧ „Народен Будител 1940“, с. Българево.

     В рамките на информационните дни ще бъдат разяснени процедурите по закупуване на имоти, необходими документи, срокове, дейности и други възникнали въпроси.